Резюмета

Теми

Ендоскопска диагностика и лечение при заболявания на горен уринарен тракт:

 • Уролитиаза
 • Стриктури на уретера и пиелоуретералния сегмент
 • Тумори на горен уринарен тракт

Ендоскопска диагностика и лечение при заболявания на долен уринарен тракт:

 • Доброкачествена простатна хиперплазия
 • Тумори на пикочния мехур
 • Стриктури на уретрата
 • Инконтиненция на урината

Иновации в оперативните техники, “tips and tricks”

Правила за представяне на резюмета за модериранaтaпостернa и видео сесия:

 • Изпращането на резюмета ще се извършва чрез уебсайта на симпозиума в електронен формат на български език
 • Резюмето трябва да има следната структура: въведение, цел, материал и метод, резултати и заключение; максимален обем – 300-350 думи.
 • Резюметата са обект на рецензиране от научния комитет
 • Приетите постери ще бъдат представени в e-posters (ppt) формат на телевизионни екрани (не е необходимо да бъдат отпечатвани на хартиен носител). По време на модерираната постерна и видео сесия авторите ще имат 5 минути време за презентация на постера с не повече от 2-3 слайда.
 • Приетите видео презентации ще бъдат представени по време на модерираната постерна и видео сесия, като авторите ще имат максимум 10 минути за представяне на видеофилм
 • Кореспонденцията с презентиращият автор ще се извършва чрез е-mail
 • Приетите резюмета ще бъдат публикувани без изменения в инзвънреден брой на списание “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия” при условие, че поне един от авторите е регистриран за участие в симпозиума
 • Авторите носят отговорност за изказаните твърдения и изнесените резултати
 • Представените материали не трябва да са публикувани в други електронни и печатни издания
 • Оттеглянето на вече представено за участие резюме се извършва след писмена заявка до организационния комитет

                Краен срок за представяне на резюмета 20 март 2019 г.